KJØPSVILKÅR

Dette nettstedet drives av Neoncraft AS. Org nr 928 119 467. Adressen er Thorvald Meyers gate 65 C, 0552 Oslo. Nettstedet er bygget på WordPress-plattformen. Besøk oss på www.neoncraft.no eller kontakt oss på post@neoncraft.no.

1. AVTALEN

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

2. PARTENE

Selger er Neoncraft AS, Thorvald Meyers gate 65 C, 0552 Oslo, post@neoncraft.no, org.nr. 928 119 467, og betegnes i det følgende som selger/selgeren.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

3. PRIS

Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.

4. AVTALEINNGÅELSE

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen, i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

5. BETALINGEN

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.

Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.

Ved betaling med faktura eller Klarna, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 14 dager fra mottak.

Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.

6. LEVERING

Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt tingen. Varen skal leveres hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

7. RISIKOEN FOR VAREN

Risikoen for varen går over på kjøper når han, eller hans representant, har fått varene levert i tråd med punkt 6.

8. ANGRERETT

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven.

Produktene som selges av Neoncraft AS er laget på bestilling eller fremstilt på bakgrunn av forbrukerens spesifikasjoner eller personlige valg, og er derfor fratatt fra angrerettloven. Dette er i henhold til §22 bokstav E i Angrerettloven.

9. FORSINKELSE OG MANGLENDE LEVERING – KJØPERNES RETTIGHETER OG FRIST FOR Å MELDE KRAV

Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).

OPPFYLLELSE

Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra selger. Kjøper kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det har oppstått en hindring som selgeren ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selger at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Skulle hindringen falle bort innen rimelig tid, kan kjøper likevel kreve oppfyllelse.

Kjøperen taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet.

HEVING

Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, skal kjøperen oppfordre selger til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom selger ikke leverer varen innen tilleggsfristen, kan kjøperen heve kjøpet.

Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis selger nekter å levere varen. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller dersom kjøperen har underrettet selger om at leveringstidspunktet er avgjørende.

LEVERES VAREN ETTER TILLEGGSFRISTEN

Forbrukeren må fremsette krav om heving innen rimelig tid etter at vedkommende fikk vite om leveringen.

ERSTATNING

Kjøperen kan kreve erstatning for tap som følge av forsinkelsen, med mindre selgeren godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor selgers kontroll.

10. MANGEL VED VAREN – KJØPERENS RETTIGHETER OG REKLAMASJONSFRIST

Hvis det foreligger en mangel ved varen, må kjøper gi skriftlig melding innen rimelig tid etter at mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter overtakelse av varen.

REKLAMASJON TIL SELGEREN

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

RETTING ELLER OMLEVERING

Kjøperen kan kreve retting eller omlevering. Selger kan motsette seg kravet hvis gjennomføringen er umulig eller ville medføre urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal skje innen rimelig tid.

PRISAVSLAG

Kjøperen kan kreve prisavslag hvis varen ikke blir rettet eller omlevert. Prisavslaget skal stå i forhold til mangelen.

HEVING

Hvis varen ikke blir rettet eller omlevert, kan kjøperen heve kjøpet ved vesentlige mangler.

11. SELGERENS RETTIGHETER VED KJØPERENS MISLIGHOLD

Hvis kjøperen ikke betaler eller oppfyller pliktene etter avtalen, kan selgeren holde igjen varen, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning. Selgeren kan også kreve renter, inkassogebyr og rimelige gebyr ved uavhentede varer.

OPPFYLLELSE

Selger kan fastholde kjøpet og kreve betaling.

HEVING

Selger kan heve avtalen ved vesentlig betalingsmislighold.

RENTER VED FORSINKET BETALING/INKASSOGEBYR

Selger kan kreve renter og inkassogebyr ved forsinket betaling.

GEBYR VED UAVHENTEDE IKKE-FORSKUDDSBETALTE VARER

Selger kan belaste kjøper med rimelige gebyr for uavhentede varer.

12. GARANTI

Neoncraft AS tilbyr 2 års garanti på alle LED neon skilt. Garantien gir rettigheter i tillegg til lovgivningen og påvirker ikke kjøperens rett til reklamasjon.

13. PERSONOPPLYSNINGER

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfeller.

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette å bruke dette nettstedet, aksepterer du vår bruk av informasjonskapsler.  Les mer